About us

     SolarSolute เกิดจากความตั้งใจที่ทดลองจะนำพลังงานสะอาดที่มีไม่จำกัดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในครอบครัว เราพบว่าการติดตั้งระบบแผงวงจรโซลาร์เซลล์ให้ใช้งานได้จริงนั้นซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัดด้านสถานที่ติดตั้งค่อนข้างมาก เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราและคนส่วนมากยังไม่หันมาใช้พลังงานนี้ แม้จะเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและความสำคัญของโซลาร์เซลล์เเละสิ่งแวดล้อมเพียงใดก็ตาม เราจึงเริ่มมองหาอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ติดตั้งง่าย ใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือ ราคาไม่แพง มาใช้เองในครอบครัว เริ่มจากโคมไฟหัวเสาโซลาร์เซลล์และสปอตไลท์ ได้รับความสนใจจากญาติพี่น้อง เพื่อน รวมไปถึงเพื่อนบ้านอยู่เสมอ เริ่มมีคนฝากซื้อเรื่อยๆ จนเกิดเป็นความคิดที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดีเหมือนเราใช้เองเข้ามาขายในราคาถูก ด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้คนไทยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้น

     SolarSolute ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม

“Light up your house, brighten up your life”